арап

 • 121абу — (арап) татко, дедо, предок, чест префикс во арапските имиња, се употребува за означување на таткото по името на неговото дете (на пр, Аабу Јусуфс = татко на Јусуф) …

  Macedonian dictionary

 • 122абуна — (арап) нашиот татко , највисокиот црковен достоинственик во Етиопија поглавар на христијанската коптска црква …

  Macedonian dictionary

 • 123азимут — (арап аѕ samt страна) 1. астр аголот (од 0 до 360 степени) сметан во насоката од југ кон запад, меѓу јужниот дел на меридијанот на набљудувачот и вертикалата на набљудуваното небесно тело, 2. мор аголот меѓу меридијанот и правецот на движењето на …

  Macedonian dictionary

 • 124азурин — (арап) вид сина боја …

  Macedonian dictionary

 • 125алгебра — (арап al gebr) мат 1. гранка од математиката што ги проучува операциите со општи броеви, непосредната задача на алгебрата е решавањето на равенки и проучувањето на нивните својства, 2. учебник, книга во која е изложена таа наука, 3. таа наука… …

  Macedonian dictionary

 • 126алет — (арап hhilat) облека, свечена, почесна роба со која султанот ги дарувал везирите …

  Macedonian dictionary

 • 127алказар — (арап) дворец, палата …

  Macedonian dictionary

 • 128алкален — (арап) 1. што се однесува на алкалии, 2. што има вкус на алкалија, 3. што содржи некој алкален елемент (на пр калиум, натриум) …

  Macedonian dictionary