наказанье

 • 101обоучатисѧ — ОБОУЧА|ТИСѦ (2*), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. Учиться чему л., приобретать навык в чем л.: въ затворъ хотѧщиимъ отъходити... || ...пьрвѣѥ въ манастырь въходити подобаѥть. и отъходьноѥ обѹчатисѧ прѣбываниѥ. (παιδοτριβεῖσϑαι) КЕ XII, 55а–б; Пребы(с) же иоасафъ… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 102обрѣтальникъ — ОБРѢТАЛЬНИК|Ъ (1*), А с. Снабдитель: да похвали(т)… иже препростии вожа. иже разумнии б҃ословца… жезлъ старости наказанье ѹности. нищета обрѣталника. доброѥ б҃атьство строителѧ. (ἡ πενία τὸν ποριστήν) ГБ XIV, 181б …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 103отътоли — (1*) нар. Поэтому, по этой причине: всѧкому виду добродѣтелiи обуча˫асѧ. и добрѣ наказанье(м) бывъ бране(м) невидимы(х) и лукавы(х) дхо(в) || ѿтоли стр(с)ти бо всѧ ѹмр҃твi. (ἐντεῦϑεν) ЖВИ XIV–XV, 130в–г. Ср. отътолѣ …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 104отьнь — (91) пр. 1.Отцовский, принадлежащий отцу, относящийся к отцу: поиди сѧди кыѥвѣ на столѣ отьни. СкБГ XII, 10г; и ѹслы||ша о отьни см҃рти. Парем 1271, 262–263; и посадиша || новгородци костѧнтина въ володимири. на столѣ отни. ЛН XIII2, 86–86 об.… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 105Дорожкина, Валентина Тихоновна — Валентина Тихоновна Дорожкина …

  Википедия

 • 106Нечай, Иван — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Нечай. Иван Нечай …

  Википедия

 • 107Прончищев, Иван Афанасьевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Прончищев. Иван Афанасьевич Прончищев Род деятельности: окольничий, посол, воевода, стольник Гражданство …

  Википедия

 • 108банкир — а, м. banquier, гол., нем. bankier <ит. banchiere. 1. В зап. Европе лицо, занимающееся обменом и переводом денег и др. финансовыми операциями. Сл. 18. Банкиры (которые дают на вексели деньги. 1721. ПСЗ 6 295. Денежной или деньгами торгующий… …

  Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • 109гемороидальный — ая, ое. hémorroïdal adj. Отн. к гемороидам. Сл. 18. Почечуйный, почечую свойственный. Ян. 1803. Я крайне была больна: не знаю, отчего сделались мне жестокия гемороидальныя спазмы, которыя меня пять дней на одном градусе держали, чему следовала… …

  Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • 110мадама — ы, ж. madame f. 1. устар., простореч. То же, что мадам (замужняя женщина). При фамилии не употр. БАС 1. [Модстрих (один):] То есть приданое, и было бы готово, То мужу бедному пришлося бы тогда С своей мадамою хоть в петлю со стыда! Н. П. Николев… …

  Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • 111солдафон — а, м. soldat + fond? Que voulez vous, il est soldat au fond? разг., пренебр. Военный, интересы которого не выходят за пределы узкопрофессиональных знаний и занятий; ограниченный, некультурный, грубый человек. БАС 1. А этот у вас здешний исправник …

  Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • 112Демон (опера) — Опера Демон Композитор …

  Википедия

 • 113Отвратительная леди — «Отвратительная леди» Отвратительная леди (англ. Loathly lady)  архетип, который часто проявляется в средневековой литературе; в мифологии, особенно …

  Википедия

 • 114Вавилонское столпотворение — предание из Книги Бытия, объясняющее факт существования на земле множества различных народов, наций и языков. По преданию, все люди на земле имели один язык и одинаковый словарный запас. Но люди задумали построить башню (столп) до небес, чтобы… …

  Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

 • 115Сура 14. Ибрахим — 1. Алеф Лям Ра. (Сие) Писание, которое тебе Мы ниспослали, Чтоб вывел ты людей из мрака к свету По изволению их Господа На путь Всесильного и Славного 2. Аллаха, Кому подвластно все, Что суще в небесах и на земле. И горе всем, кто не уверовал (в… …

  Коран. Перевод В. Порохового

 • 116Сура 16. Пчелы — 1. И неминуемо свершится повеление Аллаха, Не торопите (с исполнением) его. Хвала ему! Превыше Он того, Что в соучастники Ему они призвали. 2. Он сводит ангелов (с небес) С Духом Господнего соизволенья К тем из служителей Своих, Кого сочтет Своей …

  Коран. Перевод В. Порохового

 • 117Сура 19. Марйам — 1. Каф Ха Йа А йн Сад. 2. Повествование о милости Господней к Закарии, Служителю Его (и верному слуге). 3. Он тайным зовом к Господу воззвал 4. И возмолил: Господь мой! Во мне уж ослабели кости, И голова сверкает сединой, Но я в своих молитвах,… …

  Коран. Перевод В. Порохового

 • 118Сура 2. Корова — 1. Алеф Лям Мим. 2. Книга эта, несомненно, наставление для тех, Кто, (гнева) Господа страшась, Смирен и праведен (в своих деяньях), 3. Кто верует в Незримое, Строг в совершении молитв И щедр в подаянии из благ, Которыми его Мы наделили, 4. Кто… …

  Коран. Перевод В. Порохового

 • 119Сура 21. Пророки — 1. Все близится к (земному) люду (Час) Расчета, Они же в небрежении воротят спины. 2. И нет ни одного Господнего посланья, Что (всякий раз) Он обновленным шлет, Которое б ни слушали они (Лишь для того), чтоб им позабавляться 3. С беспечностью и… …

  Коран. Перевод В. Порохового

 • 120Сура 33. Сонмы — 1. О пророк! Страшись Аллаха (гнев навлечь), Не слушай лицемеров и не верующих (в Бога), Ведь сведущ (обо всем) Аллах и мудр! 2. Следуй тому, Что Господом тебе внушением открыто, Аллах ведь сведущ обо всем, что делаете вы. 3. И полагайся только… …

  Коран. Перевод В. Порохового